7masters.info
  1. Главная
  2. Секс в Автомобиле

Син tak yibal mamu kak sluxu

Yog tias peb txo hwj chim син tak yibal mamu kak sluxu ua siab mos siab muag, tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv yuav txhib kom peb ua zoo dua thiab coj peb rov qab mus tsev, tiam sis peb yuav tsum thov tus Tswv qhia kev seb yuav taug txoj kev twg. Thaum kuv yog ib tug txiv neej hluas, kuv tau pib xav kawm txog lub Koom Txoos.

Thaum xub thawj kuv nyiam txoj moo zoo vim yog kuv cov phooj ywg hauv ib Tsoom Haiv Neeg Ntseeg hauv Hnub Nyoog Kawg cov yam ntxwv, tiam sis thaum kawg kuv nyiam vim yog tej lus qhuab qhia txawv txav. Kuv nyiam qhov ntawd, kuv paub tias nws muaj tseeb.

Син tak yibal mamu kak sluxu

Nim no kuv twb ua ib tug mej zeej ntev tshaj 40 xyoo, thiab thaum twg kuv nyeem nqe vaj lug kub no, kuv nco qab peb lub hom phiaj hauv ntiaj teb no. Peb los nyob yuav kawm thiab ua zoo dua txog thaum peb rais los mus ua neeg dawb huv los sis zoo tag nrho los ntawm Khetos. Txoj kev ua ib tug pab coj yeej tsis yooj yim. Yog hais tias peb txo hwj chim thiab muaj siab mos siab muag, Nws yuav tuav peb tes thiab coj peb rov qab mus tsev.

Tiam sis, thaum peb tseem taug kev peb yuav tsum thov син tak yibal mamu kak sluxu Tswv los qhia peb kev. Cia peb xav txog zaj dab neeg txog tus nom hluas uas yog neeg nplua nuj hauv Phau Tshiab. Nws yog ib tug txiv neej hluas uas ua ncaj ncees es nws tab tom ua raws li Kaum Nqe Kev Cai, tiam sis nws tseem xav ua zoo dua. Nws lub hom phiaj yog kom tau txoj sia nyob mus ib txhis. Yexus teb tam sim ntawd, qhuab qhia raws li tus nom hluas uas yog neeg nplua nuj xav tau.

Tus txiv neej hluas no xav tsis thoob; nws tsis tau xav txog kev txi li no dua. Nws twb txo hwj chim txaus nws thiaj tau nug tus Tswv tiam sis tsis muaj kev ntseeg txaus yuav ua raws li cov lus qhuab qhia uas nws tau ntawd.

Peb yuav tsum muaj lub siab kam ua thaum twg peb tau ib lo lus teb. Hauv tej hnub tom qab ntawd, nws ua tib zoo син tak yibal mamu kak sluxu seb nws puas yws yws. Nws muaj kev ris txiaj vim nws tau kev tshoov siab los ua neeg zoo dua, nws thiaj txiav txim siab suav nws tej koob hmoov tsis suav nws tej teeb meem lawm. Син tak yibal mamu kak sluxu ob peb hnub xwb ces, nws tau pom hais tias tus Ntsuj Plig pom zoo rau nws.

Ib tug poj niam uas tsis muaj txiv tau ua siab loj nug hais tias: Nws yog yus tus khub uas hais lus ncaj thiab yuav qhia peb tej yam uas lwm tus tsis paub los sis tsis muaj siab loj txaus yuav hais tawm. Ib tug uas mus ua tub txib los tsev lawm nyuaj siab vim nws muaj hauj lwm ntau. Nws xav tau sij hawm ua hauj lwm, kawm син tak yibal mamu kak sluxu, nrog nws tsev neeg, thiab ua hauj lwm hauv lub Koom Txoos. Nws thov tus Tswv cov lus ntuas hais tias: Nws txiav txim kom muab Hnub Caiv fij tseg rau tus Tswv tej hauj lwm—tsis ua tej ntaub ntawv rau tsev kawm ntawv tab sis mas tau kawm txoj moo zoo xwb.

Txoj син tak yibal mamu kak sluxu hloov me me no tau coj kev nyab xeeb los thiab ua siab kaj siab li nws xav tau. Ntau xyoo tas los lawm kuv nyeem ib zaj dab neeg hauv lub Koom Txoos ib phau ntawv uas qhia txog ib tug ntxhais uas mus kawm ntawv qib siab deb deb ntawm nws tsev.

Nws poob qab hauv nws txoj kev kawm ntawv, nws tsis nrog lwm tus sib raug zoo li nws siab xav, thiab tsis zoo siab hlo li. Tom qab siv sij hawm kho thiab tso txhua yam kom muaj kab muaj kev, nws hnov tus Ntsuj Plig los hauv nws chav tsev thiab tau txhawb nqa nws lub siab.

Yog Nws ua li ntawd, peb yeej yuav poob siab thiab tso tseg xwb. Tus Thwj Tim Pov Lauj piav hais tias lub sij hawm no yog rau peb ntsuam xyuas peb tus kheej. Zoo li nej, nyob hauv lub neej no kuv tau hnov tus Ntsuj Plig ntau zaj xov uas qhia seb kuv yuav tsum ua li cas thiaj kho tau kuv lub neej kom zoo dua. Cia kuv qhia nej txog ob peb qhov piv txwv txog tej zaj xov uas kuv tau hnov.

Tej kev tshoov siab muaj li no:. Kho koj lub neej kom muaj kab muaj kev, sau ib daim ntawv txhua hnub seb koj yuav tsum ua tej yam dab tsi. Ua tib zoo tu koj lub cev thaum haj yam noj txiv hmab txiv ntoo thiab zaub.

Thiab ua siab ntev thaum koj tsav tsheb; tsis txhob tso ceev tshaj tej kev cai. Kuv tseem tab tom sim ua raws li qhov kawg ntawd. Tus Cawm Seej txoj kev theej txhoj yog qhov uas pab tau peb ua neeg zoo tag nrho thiab dawb huv. Peb yeej ua tsis tau peb tus kheej xwb, tiam sis Vajtswv txoj kev tshav ntuj yeej txaus los pab peb. Bednar hais ib zaug hais tias: Tiam sis, kuv tsis paub tseeb seb peb puas paub thiab to taub tias txoj Kev Theej Txhoj kuj yog rau ib tsoom haiv neeg ntseeg thiab—rau cov txiv neej thiab poj niam zoo uas mloog lus, tsim nyog, thiab txawj xav thiab cov uas sim ua neeg zoo dua.

Kuv xav kom nej txhua tus yuav sim ua ib yam ntawm sab ntsuj plig tsis ntev tom ntej no, tej zaum nej ua tau hmo no thaum nej tab tom thov Vajtswv. Txo hwj chim nug tus Tswv lo lus nug no: Yog nej mob siab син tak yibal mamu kak sluxu ces, tsis ntev ces nej yuav tau lus teb meej meej. Yuav син tak yibal mamu kak sluxu kev tshwm sim rau nej kiag. Tej zaum tus Ntsuj Plig yuav qhia nej tias nej yuav tsum zam txim rau leej twg. Los sis tej zaum nej yuav hnov hais tias nej yuav tsum ua tib zoo xyuas seb nej saib tej zaj yeej yab kiab twg los sis mloog tej zaj nkauj zoo dua.

Tej zaum koj yuav tau kev tshoov siab kom nej yuav tsum ua ncaj dua thaum nej ua lag ua luam los sis haj yam pub nyiaj ntau thaum nej yoo mov. Muaj tej yam kev pauv uas suav tsis txheeb. Tus Ntsuj Plig qhia peb seb peb qaug zog qhov twg, tiam sis Nws kuj muaj cuab kav qhia peb txog peb tej kev muaj zog. Tej thaum peb yuav tsum nug seb peb tab tom ua tej yam zoo dab tsi xwv kom tus Tswv yuav txhawb nqa thiab txhawb pab peb. Thaum twg peb mus ib ruam taw tom ntej nws yeej zoo siab rau peb.

Rau Nws mas, peb taug txoj kev twg yeej tseem син tak yibal mamu kak sluxu dua seb peb ua ceev npaum li cas. Kuv cov kwv tij thiab cov muam, cia li rau siab ntso, tab sis mas txhob poob siab. Peb yuav tsum mus dhau lub ntxa син tak yibal mamu kak sluxu peb mam li rais los mus ua neeg zoo tag nrho, tiam sis hauv lub neej no peb muaj cuab kav puas lub hauv paus.

Yog tias txoj kev loj hlob ntawm sab ntsuj plig tsis yog ib yam tseem ceeb hauv peb lub neej, yog peb tsis tab tom niaj hnub ua zoo zuj zus mus ces, peb yuav xiam tej yam tseem ceeb tshaj plaws uas Vajtswv xav muab rau peb.

Kimball cov син tak yibal mamu kak sluxu no, uas tau pauv kuv lub siab tas mus lus. Kuv thov Vajtswv kom ib hnub twg peb yuav muaj li no thaum uas peb cia tus tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv coj peb rov mus vaj mus tsev. Los ntawm Yexus Khetos lub npe, amees. Russell Ballard Tag nrho cov hais lus Your browser does not support the audio element.

Lawrence Ntawm Pawg Xya Caum. Suab Download Print Share close Suab. Tej kev tshoov siab muaj li no: Tsis txhob hais lus nchav. Mus rau lub tuam tsev ntau me ntsis. Siv sij hawm ntsuam xav ua ntej koj thov Vajtswv. Thov kom tau koj tus poj niam cov lus ntuas. Muab Peb син tak yibal mamu kak sluxu Siab rau Vajtswv. Vajtswv txoj Lus Zoo. Kev Hlub Dawb Paug:Похожее видео:

© 2018 7masters.info.